Burenrecht Aanbouw / Uitbouw

Wie gaat bouwen of verbouwen, heeft rekening te houden met de buren. Zo zijn er allerlei regels en omgangsvormen wettelijk vastgelegd voor onder meer erfgrenzen, beplanting en de bouw van terrassen en balkons.

pdf iconVROM ERf- en perceelafscheidingen

Overleg met de buren

Bij plannen voor een uitbouw, een dakterras of een balkon voorkomt tijdig overleg veel onnodige problemen.Maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij buren bezwaar maken en zich beroepen op de wet. In het Burgerlijk Wetboek, afdeling Burenrecht is geregeld wat mensen aan hun buren moeten toestaan en wat niet. Zo zijn er wettelijke regels over erfgrenzen en over beplanting. Ook beschermt de wet buren tegen ongewenst uitzicht en is er precies vastgelegd onder welke voorwaarden u een raam in de zijgevel mag aanbrengen en wanneer u wel of niet een balkon of dakterras mag maken. In het Burenrecht zijn in feite de gebruikelijke ‘omgangsvormen’ vastgelegd.

Toestemming van de buren.

Stemmen de buren toe met een voorstel van uw kant, dan is het verstandig dit op schrift te stellen en te laten ondertekenen. Mocht u later onenigheid krijgen, dan ligt dat tenminste onomstotelijk vast. De toestemming heeft pas werking tegenover latere buren als deze via de notaris als erfdienstbaarheid wordt gevestigd en wordt geregistreerd bij het Kadaster. Een balustrade van het dakterras op de aanbouw mag tot de dakranden als de buren daar toestemming voor geven.

Het Kadaster

Wordt u het met de buren niet eens over de plek van de erfgrens, dan kunt u bij het Kadaster tegen vergoeding een tekening krijgen waarop is aangegeven waar uw erfgrens exact ligt. Lost dat het probleem niet op, dan kunt u de landmeter van het Kadaster - in bijzijn van de buren - de erfgrens laten aanwijzen.

Ongewenst uitzicht

Wie plannen heeft om een zijraam te plaatsen of het dak van een aanbouw als dakterras in te richten, moet er rekening mee houden dat de wet buren beschermt tegen ongewenst uitzicht. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld onder welke voorwaarden een raam in de zijgevel mag worden aangebracht en wanneer wel of geen balkon of dakterras mag worden aangelegd.

Raam in zijgevel

Vensters met uitzicht op het erf van de buren zijn toegestaan in het geval de betreffende muur op minstens 2 meter vanaf de erfgrens staat. Binnen die 2 meter mag u een venster maken als:

Balkons en dakterrassen

Voor balkons en dakterrassen geldt, net als bij ramen, de 2 meter grens. De uiterste rand van het balkon of dakterras moet zich minstens 2 meter uit de erfgrens bevinden. Binnen die afstand is een balkon of dakterras niet toegestaan, tenzij de buren toestemming hebben verleend of wanneer het balkon of terras grenst aan een openbare weg of een openbaar water. Alleen als de afstand van de uiterste punt van het balkon tot de erfgrens 2 meter of meer is, mag u een balkon in de zijgevel maken. Een dakterras op een keukenuitbouw heeft geen zin als u de balustrade vanwege burenrecht 2 meter uit de erfgrens moet plaatsen.

Bron: Bouwadvies Nederland